Select Language:


Log In Email

Notice & Events

प्रथम वर्षको िनयिमत तर्फका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा अावेदन तथा शुल्क सम्बन्धि सूचना

2078/9/1

Download File

प्रथम वर्षको िनयिमत तर्फका परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुका लागि परीक्षा अावेदन तथा शुल्क सम्बन्धि सूचना

Back to top